WAGI PŁOCK TEL: 600-924-454

Legalizacja

Legalizacja ta zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że waga spełnia wymagania określone przepisami zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na tabliczce znamionowej wagi.


Wyróżniamy rodzaje legalizacji wag:

Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem wagi do obrotu lub użytkowania.

Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do wag wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania.


Termin ważności legalizacji:


Legalizacja pierwotna ważność jej upływa po dwóch latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Przykład:

Pan Kowalski kupuje wagę w lutym 2023, więc termin legalizacji jego urządzenia upływa 30 listopada 2025 roku niezależnie od tego w jakim miesiącu waga została zakupiona.

Legalizacja ponowna ważność jej upływa po 25 miesiącach, licząc od daty dokonania takiej legalizacji.

Przykład:

Pan Kowalski przeprowadził legalizację wagi 3 lutego 2023, więc termin legalizacji jego urządzenia upływa 30 marca 2025 roku.

Wyjątkiem jest jeśli Pan Kowalski podczas legalizacji zażądał nieobowiązkowego dodatkowo płatnego świadectwa legalizacji to legalizacja jego wagi upływa 3.03.2025 roku.


Dowodem legalizacji jest:

1. W przypadku legalizacji pierwotnej deklaracja zgodności oraz plomby umieszczone przez producenta

2. W przypadku legalizacji ponownej świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym


UWAGA

W PRZYPADKU UTRATY, USZKODZENIA LUB ZATARCIA PLOMB WAGA TRACI POPRZEDNIĄ LEGALIZACJĘ